Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ

2013-09-01 23:22
1. Η Παρθένος Μαρία εις την Παλαιάν Διαθήκην Καθώς ήδη αναφέραμεν, ολόκληρος η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης είναι περίοδος προσμονής του «σπέρματος της γυναικός» (Γένεση 3,15). Ο Προφήτης Ησαΐας λαμβάνει εντολήν από τον Θεόν να ομιλήση εις τον Άχαζ, τον Βασιλέα των Ιουδαίων, και να του...