Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ

2013-09-01 23:28
1. Η αλήθεια είναι πρόσωπον Όταν ο Πιλάτος ηρώτησε τον Χριστόν εάν ήτο Βασιλεύς, ο Κύριος του απήντησε: «Δι’ αυτό εγεννήθην και δι’ αυτό ήλθον εις τον κόσμον, δια να μαρτυρήσω την αλήθειαν. Όποιος είναι από την αλήθειαν, ακούει την φωνήν μου» (Ιωάννης 18,37). Τότε ο Πιλάτος ηρώτησε: «Τι...