ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

2013-08-24 14:04

 

1) Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, χρησιμοποίησε εις το παρελθόν η Εταιρία Σκοπιά ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΗΣ δαιμονική μετάφραση προκειμένου να ερμηνεύσει τα χωρία Ματθ. κζ:52-53 και Ιωάν. α:1 ΝΑΙ ή ΟΧΙ;    

 

2) Πίστευε η Σκοπιά για σχεδόν δέκα (10) ολόκληρα χρόνια ότι ο Μιχαήλ είναι ο Αντίχριστος ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Κι αν ‘ΝΑΙ’, τότε ‘ο αγωγός τού Θεού’ (όπως ισχυρίζεται η Σκοπιά ότι είναι) όλα αυτά τα χρόνια ποιου αγωγός ήταν; Από ποιον ελάμβανε αυτές τις «Γραφικές αλήθειες»;

 

3) Η Σκοπιά για 55 ολόκληρα χρόνια (18771932) εκήρυττε εις το ‘όνομα τού Θεού’, ότι ο Σιωνισμός εκπληρώνει τις προφητείες για τον έσχατο καιρό. Το 1932 όμως ισχυρίστηκε ότι πήρε ‘ζωηρότερο φως’ και είδε ότι πλανήθηκε από τον Σατανά! Τα ερωτήματα λοιπόν που εγείρονται εδώ είναι τα εξής:

 

α) Κύρυττε ‘ο αγωγός τού Θεού’ για 55 ολόκληρα έτη Σατανικές διδασκαλίες ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Ποιου αγωγός έγινε για πεντέμισι σχεδόν δεκαετίες;

 

β) Εφόσον η Σκοπιά ισχυρίζεται ότι το 1918 ήλθε ο Χριστός και ‘καθάρισε τον ναό του’ (Σκοπιά 15.06.1987, σελ.14-15, παρ.20, 01.07.1989, σελ.31, Βιβλίο: ‘Νέο Όνομα’, κεφ.23, σελ.348, παρ.24), τότε ΠΟΙΟΣ εμπόδισε τον Χριστό εις αυτόν τον καθαρισμό, εφόσον, μετά τον υποτιθέμενο καθαρισμό της, συνέχισε να  κηρύττει για 14 ολόκληρα έτη Σατανικές διδασκαλίες;

 

4) Ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ, ο δεύτερος πρόεδρος τής Εταιρίας Σκοπιάς, το έτος 1930 εδημοσίευσε τα εξής: «Καθ’ όλους τούς αιώνας ο Σατανάς επλάνησε τούς ανθρώπους, καταπείσας αυτούς να πιστεύουν, ότι το ‘θηρίον’ αποτελεί τας ‘υπερέχουσας εξουσίας’ και ότι τοιαύται εξουσίαι πηγάζουν εκ τού Ιεχωβά (Ρωμ. ιγ:1). Ουδέποτε κράτος επί τής γης κατέπεισε τόσον τούς ανθρώπους να πιστεύουν εις το ψεύδος αυτό, όσον η Βρετανική Αυτοκτρατορία» (Βιβλίο: Φως, τόμ.Β΄, έκδ. 1930, σελ.34, η υπογράμμιση δική μας). Διευκρινίζουμε ότι με την λέξη ‘θηρίο’ ο Ρόδερφορδ υπονοούσε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις.

 

   Ερωτούμε λοιπόν τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά: Μέσα εις τούς ανθρώπους που λέγει ο Ρόδερφορδ ότι πλάνησε ο Σατανάς, ήταν και ο πρώτος πρόεδρος τής Εταιρίας Σκοπιά, ο τότε ‘πιστός και φρόνιμος δούλος’ Κάρολος Ρώσσελ, που πίστευε ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ, ότι οι ‘υπερέχουσες εξουσίεςτού Ρωμ. ιγ:1 είναι οι πολιτικές κυβερνήσεις κι ότι αυτές ετάχθησαν υπό τού Θεού; (Γραφικές Μελέτες, τόμ.Α΄, ‘Το Σχέδιο τών Αιώνων’, επανέκδ.1916, σελ.302, και τόμ.Β΄, ‘Ο Καιρός εστιν Εγγύς’, επανέκδ.1923, σελ.112)

 

5) Το Παροιμ. δ:18, που τόσο συχνά επικαλούνται οι αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά προκειμένου να δικαιολογήσουν τις επαναλαμβανόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις εις τις διδασκαλίες τής Σκοπιάς, λέγει τα εξής: «Η οδός όμως τών δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γείνη τελεία ημέρα». Συμφώνως τώρα προς την ΙΔΙΑ την Σκοπιά, αυτή η τελειότητα έλαβε χώρα, συνέβη, κατά την δεκαετία τού 1970!!! Όσοι Μάρτυρες τού Ιεχωβά δεν το πιστεύουν αυτό ας διαβάσουν την Σκοπιά 01.10.1976, σελ.592, παρ.4 που αναφέρει τα εξής: «‘Η τελειοποίησις των αγίων’ έχει προοδεύσει στο πέρασμα των ετών. Επειδή το φως της κατανοήσεως λάμπει ολοένα περισσότερο, οι παλιές ιδέες έχουν αντικατασταθή. Τώρα, στη δεκαετία του 1970, μπορεί αληθινά να λεχθή ότι ‘η ημέρα έγινε τελεία’ μεταξύ του λαού του Ιεχωβά και ότι η εκκλησία είναι ‘τελεία’».

 

   Ερωτούμε λοιπόν τούς αγαπητούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά: Εφόσον κατά το χωρίο τών Παροιμιών το φως τού Θεού θα λάμπει μέχρι η ημέρα να γίνει τελεία, και εάν αυτό συνέβη κατά την δεκαετία τού 1970 (συμφώνως προς την ΙΔΙΑ την Σκοπιά), τότε γιατί συνεχίζει ακόμη και σήμερα να αλλάζει και να τροποποιεί τις διδασκαλίες της επικαλούμενη το συγκεκριμένο χωρίο, εφόσον το χωρίο αυτό εκπληρώθηκε κατά την δεκαετία τού 1970;

 

   Γιατί π.χ. άλλαξε διδασκαλία ως προς την χρονική εκπλήρωση τής κρίσεως τών ‘προβάτων και τών εριφίων’ εις την παραβολή τού κατά Ματθ. κε:31-46 (Σκοπιά, 15.10.1995, σελ.22-23, παρ.22-25), όπως επίσης άλλαξε διδασκαλία (και μάλιστα ΔΥΟ φορές) περί τής ‘γενεάς ταύτης’ τού 1914 που εκηρύσσετο επί πολλές δεκαετίες [Σκοπιά, 01.11.1995, σελ.19-21, παρ.8-20 (ως πονηρή γενεά τής ανθρωπότητος), και Σκοπιά 15.04.2010, σελ.10, παρ.14 (ως διασταυρούμενη γενεά)] καθώς και άλλες διδασκαλίες.;

 

Γιατί λοιπόν η Εταιρία Σκοπιά, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, έχει ανάγκη από επιπλέον ‘φως’ εφόσον ΗΔΗ ΕΓΙΝΕ τελεία η ημέρα κατά την δεκαετία τού 1970;  

 

6) Εις τον Ιερ. κε:12 (κατά το Εβραϊκό κείμενο) διαβάζουμε τα εξής: «Και όταν συμπληρωθώσι τα εβδομήκοντα έτη, θέλω ανταποδώσει επί τον βασιλέα τής Βαβυλώνος, και επί το έθνος εκείνο, λέγει Κύριος, την ανομίαν αυτών, και επί την γην τών Χαλδαίων, και θέλω καταστήσει αυτήν ερήμωσιν αιώνιον».

 

Το ανωτέρω δηλαδή χωρίο λέγει, ότι όταν συμπληρωθούν τα εβδομήντα έτη θα τιμωρήσει ο Θεός τον βασιλέα τής Βαβυλώνος. Εφόσον αυτό έγινε κατά το 539 π.Χ. που έπεσε η Βαβυλώνα εις τον Κύρο τον Πέρση (όπως η ΙΔΙΑ η Σκοπιά αποδέχεται και διδάσκει), γιατί τότε η Σκοπιά δεν δέχεται ότι το 539 π.Χ. έληξαν τα 70 έτη, αλλά διδάσκει ότι έληξαν δύο ολόκληρα έτη μετά, δηλαδή το 537 π.Χ.; Η αυθεντία τής Σκοπιάς είναι μεγαλύτερη από αυτήν τού ιερού κειμένου τής Γραφής ώστε να διδάσκει διαφορετικά από αυτό;

 

Μήπως το χωρίο αυτό καταρρίπτει το ψεύδος της περί ΔΗΘΕΝ καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ. συμπαρασύροντας και το 1914 ως το ΔΗΘΕΝ έτος τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού και τού τέλους τών ‘καιρών τών εθνών’;

 

7) Εις το ίδιο βιβλίο επίσης, αλλά εις το  Ιερ. κθ:10 αυτή τη φορά, και για το ίδιο θέμα, διαβάζουμε επίσης τα εξής: «Διότι ούτω λέγει Κύριος· Ότι αφού πληρωθώσιν εβδομήκοντα έτη εν Βαβυλώνι, θέλω επισκεφθή υμάς, και θέλω εκτελέσει προς υμάς τον λόγον μου τον αγαθόν, να επαναφέρω υμάς εις τον τόπον τούτον».

 

 Το ανωτέρω δηλαδή χωρίο λέγει, ότι αφού συμπληρωθούν εβδομήντα έτη αιχμαλωσίας εις την Βαβυλώνα τότε ο Θεός θα επισκεφθεί τούς Ιουδαίους αιχμαλώτους και θα τούς επαναφέρει εις την πατρίδα τους. Άρα, συμφώνως προς την ρήση τού ιδίου τού Θεού, η συμπλήρωση τών εβδομήντα ετών τής αιχμαλωσίας πού ευρίσκει τούς Εβραίους, εις την πατρίδα τους την Ιερουσαλήμ ή εις την εξορία τής Βαβυλώνος; Συμφώνως προς το ανωτέρω χωρίο τούς ευρίσκει εις την Βαβυλώνα.

 

Γιατί λοιπόν, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, εφόσον το θεόπνευστο κείμενο μάς λέγει ότι τα εβδομήντα έτη τής αιχμαλωσίας τών Ιουδαίων συμπληρώνονται εις την Βαβυλώνα η Σκοπιά διδάσκει ότι συμπληρώνονται εις την Ιερουσαλήμ; Η αυθεντία τής Σκοπιάς είναι μεγαλύτερη από αυτήν τού ιερού κειμένου τής Γραφής ώστε να διδάσκει διαφορετικά από αυτό;

 

Μήπως το χωρίο αυτό καταρρίπτει το ψεύδος της περί ΔΗΘΕΝ καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ. συμπαρασύροντας και το 1914 ως το ΔΗΘΕΝ έτος τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού και τού τέλους τών ‘καιρών τών εθνών’;